Deurinck's Huisregels Nederlands

Deurinck's Policy English

Deurinck’s Huisregels

Contact opnemen met Suzy

Upload jouw video-opnames als één video op YouTube. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de gratis app InShot, zodat meerdere opnames aan elkaar geplakt worden. Stuur de YouTube link naar info@deurinck.nl. Om het meeste uit onze afspraken te krijgen, stuur je de video minimaal 24 uur voor onze afspraak, zodat Suzy de tijd heeft om jouw video te analyseren. Stuur de video gerust nog op zondag, als we een afspraak hebben op maandag. Gebruik de naam van jouw paard en de datum van onze afspraak als onderwerpregel. Per afspraak stuur je maximaal 10 minuten aan video materiaal. Als je me jouw video-link later dan 24 uur voor onze afspraak stuurt, bestaat de kans dat ik de video niet meer geanalyseerd heb.

Gebruik info@deurinck.nl om contact op te nemen. Je wordt verwacht om tussen twee afspraken een update per email te sturen, zodat de vooruitgang goed zichtbaar blijft. Gebruik de naam van jouw paard en het nummer van de update (1-5) als onderwerp. Suzy antwoordt meestal binnen twee werkdagen.

Betaling

De betaling is uiterlijk 24 uur vóór de eerste afspraak voldaan. Als dit niet het geval is, vervalt de afspraak en wordt een andere klant op dat moment geholpen. Als je kiest voor een betaling in termijnen, komt er een administratieve toeslag (zie website) bovenop het reguliere bedrag. De betaling in termijnen gebeurt zoals is afgesproken. Als één van de betalingen te laat is, worden de resterende afspraken geannuleerd/stopgezet. Zodra de betaling binnen is, kunnen de afspraken weer verder gaan. Je ontvangt een melding per email zodra een betaling te laat is.

Inplannen lessen

We plannen alle lessen in tijdens onze eerste afspraak. Om er zoveel mogelijk uit te halen, plannen we de eerste drie afspraken iedere keer na twee weken. Alle lessen moeten binnen de termijn van het traject gehouden worden (vanaf de eerste afspraak). Resterende afspraken na de termijn vervallen. Alle lessen binnen één traject gaan over één paard.

Afzeggen

Vanwege een drukke agenda, word je gevraagd om minimaal 48 uur van te voren onze les af te zeggen. Dit biedt mij nog de mogelijkheid om een andere klant te kunnen helpen. Afzeggen doe je per email, via info@deurink.nl . Als je de afspraak op tijd hebt afgezegd, plannen we een nieuwe afspraak binnen 5 werkdagen in. Ik behoud me het recht voor om een afspraak op elk moment te annuleren of opnieuw te plannen, vanwege onvoorziene omstandigheden, zoals een medische of persoonlijke situatie.

No Show: Niet aanwezig zijn bij aanvang van de les

Jouw afspraak is erg belangrijk. Ik begrijp echter dat er onverwachte situaties kunnen zijn die conflicteren met onze geplande tijd. Elke annulering of verplaatsing die minder dan 48 uur vóór onze afspraaktijd wordt gemaakt, wordt beschouwd als een no-show en zal ertoe leiden dat je de afspraak verliest. In het geval van een serieuze, onvermijdbare noodsituatie, zullen we ons best doen om de afspraak te verzetten naar een ander tijdstip dat jou uitkomt. Als ik geen bericht heb ontvangen, zal ik 15 minuten op je wachten. Als je er na 15 minuten nog niet bent - online of op stal, verlies je de afspraak.

Restituties

Wanneer je je aanmeldt voor dit programma, houd je een plekje op mijn kalender vast om je de best mogelijke service te bieden. We hopen dat je onze tijd samen zult benutten, maar als je dat niet doet, kan ik je helaas geen restitutie geven. We zullen zo goed onze beste doen om de afspraken zo in te plannen dat je het meeste uit dit programma haalt. Om jouw toewijding aan het trainingsprogramma aan te moedigen, worden geen terugbetalingen aangeboden. In het verdrietige geval van het overlijden van jouw paard, worden de niet-gebruikte afspraken wel degelijk terugbetaald.

Naleving van het programma

Van alle klanten wordt verwacht dat ze het volgende beleid naleven:

  1. Wees op tijd aanwezig bij onze geplande lessen, en wees voorbereid.
  2. Alle aanbevelingen moeten worden opgevolgd zoals uitgelegd. Schriftelijke hulpmiddelen zullen worden verstrekt als aanvullend materiaal om het leren te vergemakkelijken en om tips voor de toekomst te noteren.
  3. Klanten dienen de instructies op te volgen. Elke afwijking van de besproken trainingstechnieken kan en zal de verwachte resultaten van de training veranderen. Als je methoden gaat gebruiken die niet door de trainer zijn toegestaan, kan je jouw lessen verliezen, wanneer de trainer dit noodzakelijk acht.
  4. Het gebruik van trainingshulpmiddelen die niet expliciet door uw trainer zijn aanbevolen, leidt tot onmiddellijke beëindiging van het programma.

Deurinck’s Policy

Contact with Deurinck

Upload your video recordings as one video to YouTube. You can use the free app InShot to paste multiple videos into one. You can use info@deurinck.nl to send the link of your video. To make sure you get the most out of our calls, you send the link 24 hours before our appointment so that Suzy has enough time to analyze it. You can also send me your video in the weekend, when we have an appointment on Monday. Use your horse’s name as the subject line, followed by the date of our appointment. Per appointment, you send max 10 minutes of video recordings. Videos exceeding 10 minutes will not be analyzed after the 10th minute. When you send me your video less than 24 hours before our appointment, I might not be able to have analyzed it before our appointment. You can use info@deurinck.nl to contact Deurinck. You are asked to send an update between every two appointments, to make sure you are set up for success. Use your horse’s name as the subject line, followed by the number of the update (1-5). Suzy will reply within two business days.

Payment

The payment has to be received 24 hours before our first appointment. When this isn’t the case, your spot on our calendar will be filled by another client. When you want to use payment plan, there will be an administrative fee as stated on the website. In case the payment is late, your appointments will be stopped, until the payment is done. You will receive an email when the next payment is going to be late.

Scheduling

We will schedule all appointments in our first coaching call. In order to set you up for success, we will have an appointment once every two weeks. All appointments have to be scheduled within 14 weeks after the first appointment, so there are two extra weeks for backup. Any appointments that aren’t booked after those 14 weeks, will result in your forfeiting the appointments.

Cancellation

Due to limited availability on our calendar and many other factors, we request that you cancel at least 48 hours before a scheduled appointment. This gives us the opportunity to fill your slot should you not be able to keep the appointment. You may cancel your appointment by email (info@deurinck.nl). If you want to cancel your appointment before 48 hours, we can reschedule your appointment to another time within 5 business days following the original appointment date. We reserve the right to cancel or reschedule an appointment at any time due to unforeseen situations that may be due to a medical, travel, or personal situation.

No Show Policy

Your appointment is very important to us. However, we understand there are unexpected situations that may conflict with our schedule time. Any cancellation or reschedule made less than 48 hours before our appointment time will be considered a no-show and will result in your forfeiting the meeting. In the event of a true, unavoidable emergency, we will do our best to reschedule your service for another time that is convenient to you. If I have not received a message and I don’t see you in our Zoom meeting, I will wait for you for 15 minutes. If you are not there after 15 minutes, I will close the Zoom meeting and you will lose the appointment.

Refund

When you sign up for this program, you are holding a spot on our calendar to provide the best service possible to you. We hope you'll take advantage of our time together, but if you do not, we unfortunately cannot provide a refund. We will work with you to the best of our ability to accommodate schedules to ensure you get the most out of this program. To encourage commitment to training, refunds are not offered. In the unfortunate circumstance that your horse passes away, previously unused, paid training sessions will graciously be refunded.

Compliance Policy

All Deurinck clients are expected to comply with the following policy.

  1. Attend our scheduled appointments in a timely manner and fully prepared to participate.
  2. All recommendations must be followed as intended. Written notes will be provided as supplemental material to facilitate learning and document recommendations for future reference.
  3. Clients are to follow the instructions that are given by the trainer. Any deviation of the training techniques discussed can and will change the expected results of the training. If you resort to methods which are not condoned by the trainer, your lessons may be forfeited based on the trainer’s judgment.
  4. The use of any training tools that have not been explicitly recommended by your trainer will lead to the immediate termination of the program.